Świadczenia Rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 można pobrać:

– w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, osiedle Witosa 9, pokój nr 1

– na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych  zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

– pokój nr 1 w następujących godzinach:

–  poniedziałek, wtorek, czwartek – od 8.00 do 14.00

– środa – od 8.00. do 17.00

– piątek –  od 8.00 do 13.00

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny  na okres zasiłkowy 2019/2020  należy dołączyć:

1/ wyrok sądu o rozwodzie lub separacji, wyrok o alimentach, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

2/ oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu  w 2018r. ZSR-05, ZFA-03)

(należy dołączyć: oświadczenie lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018r., zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2018r.)

 3/ zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku
  4. wysokości opłacanego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2018   r.

             W przypadku utraty dochodu w 2018r. lub po tym roku do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające ich utratę ( np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wykreślenie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument lub oświadczenie potwierdzający jego wysokość.

            W przypadku uzyskania dochodu w 2018r. lub po tym roku  należy dołączyć dokumenty lub oświadczenie (np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp.) oraz dokument lub oświadczenie potwierdzający jego wysokość. W przypadku uzyskania dochodu 2018r. należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2018r.  Natomiast w przypadku  uzyskania dochodu po 2018r. wymagane jest zaświadczenie lub oświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Uzyskaniem dochodu jest: a) zakończenie urlopu wychowawczego b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia,  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.