Aktualności

Kominikat

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nowy okres zasiłkowy rozpocznie się z dniem 1 listopada 2010 r.

– przyjmowanie wypełnionych wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011 od dnia 1 września.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o przychodach za 2009 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. nakaz płatniczy za 2009 r. (osoby posiadające gospodarstwo rolne)
3. zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów za 2009 r. (dotyczy osób, które nie otrzymują w pełnej wysokości zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym)
4. zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2010/2011 (dotyczy dzieci od 16 roku życia).

Wnioski można pobierać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 1) od sierpnia w celu wcześniejszego wypełnienia go w domu.

Z-ca Kierownika M-GOPS
M. Wolnik

Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać od 23 sierpnia 2010r. (tj. poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14.00: w szkole, do której uczeń uczęszcza – dotyczy uczniów szkół położonych na terenie gminy Gniew w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, Referat Społeczny na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wysokość dochodów.
W przypadku:
1.uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o  dzieło
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2.pobierania emerytury lub renty – odcinek renty (emerytury) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3.pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Ośrodka wpisze we wniosku wysokość otrzymanych świadczeń pieniężnych,
4.otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego itp.),
5.otrzymywania dochodów z innych źródeł niż wymienione w pkt 1-4
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
6.posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na dany rok,
7.wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku,
8.wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druk do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 351,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie do 15 września do godziny 15.30 a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października do godziny 14.00 danego roku szkolnego.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 1,pod numerem telefonu (58) 535 22 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pobierz Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Komunikat

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 31 marca 2010 r. do  31.12.2011 r. został zwieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Do 31 grudnia 2011r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety  w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Osoby , które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu , mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę  świadczeń w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 31.03.2010 r.

Komunikat

w sprawie zmiany od 1 stycznia 2010 roku zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny
i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4) osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku  szkolno- wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

5) na osobę wymagającą  opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

p.o. Kierownik M-GOPS w Gniewie

Informacja

Informujemy, że w związku z uroczystym spotkaniem związanym z Dniem Pracownika Socjalnego . Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w dniu 19 listopada 2009 r. /czwartek/ czynny będzie w godz. 7 30 – 13 00

p.o. Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gniewie

Stanisław Lamkiewicz

Ogłoszenie

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych od bieżącego roku okres zasiłkowy trwać będzie od 1 listopada 2009 r. do 30 października 2010 r.

– w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

– w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

– wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września.

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o przychodach za 2008 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. nakaz płatniczy za 2008 r. (osoby posiadające gospodarstwo rolne)
3. zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów za 2008 r. (dotyczy osób, które nie otrzymują w pełnej wysokości zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym)
4. zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2009/2010 (dotyczy dzieci od 16 roku życia).

Komunikat

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że od 1 listopada 2009 r.  przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.Zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1654/.

Trzecia edycja programu – Uczeń na wsi

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji programu pn. ,,UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. Program realizowany jest w dwóch obszarach A i B.

Obszar A adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej) zamieszkujących na terenie wsi z gminy Gniew.

W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania ze środków PFRON na:

1)    Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

Pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),

Pokrycie wydatków związanych z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokrycie kosztów np. czesnego, zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do szkoły.

Druki wniosków można otrzymać w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, pokój nr 1. Wypełnione wnioski należy składać pod wyżej wymienionym adresem do dnia 30 września 2009 r.

p.o. Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gniewie
Stanisław Lamkiewicz

Nasz bus

Od 12 stycznia br. po terenie naszej gminy jeździ nowy niebieski bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (1 – no miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku). Samochód dowozi pięć razy w tygodniu podopiecznych M-GOPS-u na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krasickiego 8 w Gniewie i odwozi ich po zajęciach do domu.

Auto kosztowało 97 900 zł. Dzięki wspólnej inicjatywie Referatu Społecznego Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udało się pozyskać na ten cel aż 59 400 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Procedura rozpoczęła się w marcu 2008 roku od złożenia wniosku, a już w grudniu odebrano samochód (Renault Trafic).

Głównym problemem był brak możliwości dojazdu osób niepełnosprawnych z terenu wsi na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy a także innych chorych na rehabilitację i do lekarzy specjalistów. Staramy się pomagać tym osobom a jest do dużo łatwiejsze właśnie dzięki busowi pozyskanemu poprzez projekt w Ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami – obszar D”.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w Gniewie już od 2006 roku. Jednak dopiero dzięki busowi udało się bardziej zachęcić do uczestnictwa w zajęciach ośrodka większą ilość podopiecznych M-GOPS-u. Warte podkreślenia jest też to, że zakup pojazdu pozwoli uczestnikom zajęć w większym zakresie rozwijać podstawowe umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie szczególnie poprzez stworzoną teraz możliwość częstszego udziału w zajęciach np. rehabilitacji czy terapii zajęciowej.
Sami podopieczni też nie kryją zadowolenia i bardzo się cieszą, że mają takiego busa.

Busem jednorazowo może jechać oprócz kierowcy 8 osób. Swoją pracę opiekun i kierowca zaczynają już o 630 kiedy to zabierają podopiecznych z najdalszych zakątków gminy(np. Opalenie, Dębowy Las czy też Małe Wyręby).

To nie jedyna dziedzina współpracy Ośrodka z PFRON-em. W tej chwili ośrodek realizuje także pilotażowy program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, obecnie realizujemy wypłaty środków pieniężnych w ramach tego programu. Przygotowujemy się także do drugiej edycji programu dla osób bezrobotnych: ”Upowszechnianie aktywnej integracji na terenie gminy Gniew” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki już wkrótce zostanie w tej sprawie złożony aneks do umowy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku.