Aktualności

Konsultacyjne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Nawiązując do Zarządzenia Nr 103/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016 zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Wymienione konsultacje odbędą się w dniu: 9 września 2015 roku w sali kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie przy ulicy Plac Grunwaldzki 16/17

Stanisław Lamkiewicz
Kierownik M-GOPS Gniew

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 w Świadczeniach Rodzinnych

od dnia 1.09.2015r. rozpoczniemy przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016

Do wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1/ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o dochodzie osiągniętym w 2014 r. członków rodziny rozliczających się w Urzędzie Skarbowym.

2/ zaświadczenia (z zakładu pracy, ZUS lub Krus) lub oświadczenia zawierające informację o wysokości składki zdrowotnej w 2014 r. członków rodziny

3/ oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu w 2014 r. (załącznik nr 7) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny

(należy dołączyć: zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 r., decyzje o uzyskanych stypendiach socjalnych, szkolnych i zasiłkach szkolnych, decyzje o świadczeniach pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskuteczności alimentów, zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2014 r. …)

4/ oświadczenia o rozliczaniu się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2014 r. ( załącznik nr 6) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny.

5/ osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołącza zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego i zaświadczenie organu emerytalno – rentowego, że jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz imienny raport miesięczny potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

6/ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym należy dostarczyć zaświadczenie placówki o liczbie dni w tygodniu, w których dziecko korzysta z całodobowej opieki.

7/ dowody osobiste

8/ akt urodzenia dziecka

9/ odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

W przypadku utraty dochodu w 2014 r. lub po tym roku do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę ( np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie) /netto = przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne/.

W przypadku uzyskania dochodu w 2014 r. lub po tym roku ( należy dołączyć np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp. ) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie). W przypadku uzyskania dochodu 2014 r. należy przedłożyć zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2014 r. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu po 2014 r. wymagane jest zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Uzyskaniem dochodu jest: a) zakończenie urlopu wychowawczego b) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, c) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, d) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe oraz plan na rok 2015.

Publikujemy sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniew w 2014 roku.

pobierz: Sprawozdanie za 2014r.

Plan – kierunki działań na 2015 rok w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniew.

pobierz: Plan na 2015r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2015.

pobierz szczegóły prowadzonych konsultacji

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy rok 2015

Zaproszenie na konsultacje

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje. że w dniu 29 września 2014 roku o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

pobierz szczegóły

Konsultacje

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zamieszcza do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie „Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Gniew na okres 2014 – 2020”. Uwagi prosimy wnosić e-mailowo do dnia 17 października br. na adres: poczta@mgops.gniew.pl.

projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gniewie pobierz szczegóły

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na okres 2014 – 2020 pobierz szczegóły