Aktualności

Informacja

Informujemy, że w związku z uroczystym spotkaniem związanym z Dniem Pracownika Socjalnego . Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w dniu 19 listopada 2009 r. /czwartek/ czynny będzie w godz. 7 30 – 13 00

p.o. Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gniewie

Stanisław Lamkiewicz

Ogłoszenie

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych od bieżącego roku okres zasiłkowy trwać będzie od 1 listopada 2009 r. do 30 października 2010 r.

– w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

– w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

– wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września.

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o przychodach za 2008 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. nakaz płatniczy za 2008 r. (osoby posiadające gospodarstwo rolne)
3. zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów za 2008 r. (dotyczy osób, które nie otrzymują w pełnej wysokości zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym)
4. zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2009/2010 (dotyczy dzieci od 16 roku życia).

Komunikat

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że od 1 listopada 2009 r.  przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.Zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1654/.

Trzecia edycja programu – Uczeń na wsi

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji programu pn. ,,UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. Program realizowany jest w dwóch obszarach A i B.

Obszar A adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej) zamieszkujących na terenie wsi z gminy Gniew.

W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania ze środków PFRON na:

1)    Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

Pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),

Pokrycie wydatków związanych z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokrycie kosztów np. czesnego, zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do szkoły.

Druki wniosków można otrzymać w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, pokój nr 1. Wypełnione wnioski należy składać pod wyżej wymienionym adresem do dnia 30 września 2009 r.

p.o. Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gniewie
Stanisław Lamkiewicz

Nasz bus

Od 12 stycznia br. po terenie naszej gminy jeździ nowy niebieski bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (1 – no miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku). Samochód dowozi pięć razy w tygodniu podopiecznych M-GOPS-u na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krasickiego 8 w Gniewie i odwozi ich po zajęciach do domu.

Auto kosztowało 97 900 zł. Dzięki wspólnej inicjatywie Referatu Społecznego Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udało się pozyskać na ten cel aż 59 400 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Procedura rozpoczęła się w marcu 2008 roku od złożenia wniosku, a już w grudniu odebrano samochód (Renault Trafic).

Głównym problemem był brak możliwości dojazdu osób niepełnosprawnych z terenu wsi na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy a także innych chorych na rehabilitację i do lekarzy specjalistów. Staramy się pomagać tym osobom a jest do dużo łatwiejsze właśnie dzięki busowi pozyskanemu poprzez projekt w Ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami – obszar D”.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w Gniewie już od 2006 roku. Jednak dopiero dzięki busowi udało się bardziej zachęcić do uczestnictwa w zajęciach ośrodka większą ilość podopiecznych M-GOPS-u. Warte podkreślenia jest też to, że zakup pojazdu pozwoli uczestnikom zajęć w większym zakresie rozwijać podstawowe umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie szczególnie poprzez stworzoną teraz możliwość częstszego udziału w zajęciach np. rehabilitacji czy terapii zajęciowej.
Sami podopieczni też nie kryją zadowolenia i bardzo się cieszą, że mają takiego busa.

Busem jednorazowo może jechać oprócz kierowcy 8 osób. Swoją pracę opiekun i kierowca zaczynają już o 630 kiedy to zabierają podopiecznych z najdalszych zakątków gminy(np. Opalenie, Dębowy Las czy też Małe Wyręby).

To nie jedyna dziedzina współpracy Ośrodka z PFRON-em. W tej chwili ośrodek realizuje także pilotażowy program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, obecnie realizujemy wypłaty środków pieniężnych w ramach tego programu. Przygotowujemy się także do drugiej edycji programu dla osób bezrobotnych: ”Upowszechnianie aktywnej integracji na terenie gminy Gniew” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki już wkrótce zostanie w tej sprawie złożony aneks do umowy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku.