Aktualności

Oferty od organizacji pozarządowych

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 Gmina Gniew może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Gniew dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Wpłynęła oferta od organizacji pozarządowej t.j. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” z siedzibą w Gniewie ul. Krasickiego 8.
Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Gniew uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia” proponowana kwota dotacji 3.000 zł treść oferty

Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 30 października 2012 r. Można je składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, pok. Nr 7, lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: poczta@mgops.gniew.pl

Ogłoszenie

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  zorganizował w dniu 19-12-2011 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2012  rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag w sprawie cytowanego wyżej programu przez obecnych na spotkaniu.

W konsultacjach uczestniczył  Pan  Sławomir  Kensicki  reprezentujący  Klub Sportowy  Sobieski Gniew mający swoją  siedzibę  przy ul. Kusocińskiego 10.

Z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie uczestniczyli:
Stanisław Lamkiewicz- Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska- starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Sławomir Kensicki  proponuje zajęcia sportowe wykonywane przez Klub Sportowy  Sobieski Gniew poprzez realizację  tzw. „małych grantów”. W związku z tym wnosi o  dopisanie klubu do współrealizatorów zadań problemowych wyszczególnionych  w  § 8 cytowanego projektu programu.

Poinformowano Pana Kensickiego, że konsultowany projekt programu  przewiduje wspieranie różnych form kultury fizycznej oraz innych społecznie akceptowanych rodzajów działalności związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia.

Propozycja dopisania klubu do współrealizatorów zadań problemowych zostanie uwzględniona i wymieniony klub zostanie umieszczony w  projekcie  ww. programu.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego  projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2012 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w  programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.
Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad  realizacji  proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl  w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl

Konsultacje odbędą się w dniu  19 grudnia 2011 roku ( poniedziałek) od godz.10.00  do 11-tej w Sali Kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Gniewie przy ul. Pl. Grunwaldzki 16/17.

Konsultacje o którym mowa  polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i  Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok

Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  zorganizował w dniu 17-01-2011 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag w sprawie cytowanego wyżej programu przez obecnych na spotkaniu.

W konsultacjach uczestniczyła Pani Walentyna Czapska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie oraz  przedstawiciele 2 organizacji to jest:
Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego w Gniewie – pan Marut Kazimierz
Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Centrum Aktywnych Gniew – pan Łukasz Ogonowski.

Z ramienia M-GOPS Gniew uczestniczył Stanisław Lamkiewicz – Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska – starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Łukasz Ogonowski z GCEE przy CAG zaproponował organizację zajęć profilaktycznych oraz kółek zainteresowań twórczych, (np. klub przyrodnika) alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które to zawiera projekt uchwały w sprawie cytowanego wyżej programu.

Pan Kazimierz Marut proponuje zajęcia sportowe związane z propagowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w szczególności współpracując ze Szkołą Podstawową w Gniewie. Proponuje również włączyć psychologa do swojej oferty działalności czyniąc ją bardziej profilaktyczną.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie poparła propozycję spotkań z psychologiem.

Propozycja spotkań z psychologiem zostanie wpisana do projektu ww. programu. Natomiast pozostały zakres  działalności sportowo-profilaktycznej jest zawarty w projekcie tegoż programu.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew p.o. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego  projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w  programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.
Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad  realizacji  proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl  w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl

Konsultacje odbędą się w dniu  17 stycznia 2011 roku ( poniedziałek) od godz.10.00  do 12-tej  w Sali Kameralnej  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Gniewie przy ul. Pl. Grunwaldzki 16/17.

Konsultacje o którym mowa  polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do  30 dni od dnia  ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.
Konsultacje prowadzone będą w oparciu o z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i  Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz
p.o. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok

Kominikat

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nowy okres zasiłkowy rozpocznie się z dniem 1 listopada 2010 r.

– przyjmowanie wypełnionych wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011 od dnia 1 września.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o przychodach za 2009 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. nakaz płatniczy za 2009 r. (osoby posiadające gospodarstwo rolne)
3. zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów za 2009 r. (dotyczy osób, które nie otrzymują w pełnej wysokości zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym)
4. zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2010/2011 (dotyczy dzieci od 16 roku życia).

Wnioski można pobierać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 1) od sierpnia w celu wcześniejszego wypełnienia go w domu.

Z-ca Kierownika M-GOPS
M. Wolnik

Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać od 23 sierpnia 2010r. (tj. poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14.00: w szkole, do której uczeń uczęszcza – dotyczy uczniów szkół położonych na terenie gminy Gniew w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, Referat Społeczny na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wysokość dochodów.
W przypadku:
1.uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o  dzieło
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2.pobierania emerytury lub renty – odcinek renty (emerytury) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3.pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Ośrodka wpisze we wniosku wysokość otrzymanych świadczeń pieniężnych,
4.otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego itp.),
5.otrzymywania dochodów z innych źródeł niż wymienione w pkt 1-4
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
6.posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na dany rok,
7.wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku,
8.wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druk do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 351,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie do 15 września do godziny 15.30 a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października do godziny 14.00 danego roku szkolnego.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 1,pod numerem telefonu (58) 535 22 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pobierz Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Komunikat

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 31 marca 2010 r. do  31.12.2011 r. został zwieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Do 31 grudnia 2011r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety  w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Osoby , które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu , mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę  świadczeń w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 31.03.2010 r.

Komunikat

w sprawie zmiany od 1 stycznia 2010 roku zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny
i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4) osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku  szkolno- wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

5) na osobę wymagającą  opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

p.o. Kierownik M-GOPS w Gniewie