Oferty od organizacji pozarządowych

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 Gmina Gniew może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Gniew dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Wpłynęła oferta od organizacji pozarządowej t.j. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” z siedzibą w Gniewie ul. Krasickiego 8.
Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Gniew uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia” proponowana kwota dotacji 3.000 zł treść oferty

Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 30 października 2012 r. Można je składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, pok. Nr 7, lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: poczta@mgops.gniew.pl