Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.

Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad realizacji proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie www.mgops.gniew.pl
Konsultacje odbędą się w dniu 10 grudnia 2012 roku ( poniedziałek) od godz.9.00 do 11-tej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 – klatka A lokal nr 9.

Konsultacje o którym mowa polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Rady Miejskiej w Gniewie Nr L II /432/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach
Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.