Komunikat

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że od 1 listopada 2009 r.  przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.Zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1654/.