Polecenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 POLECAM Starostom, Prezydentom Miast, Burmistrzom, Wójtom czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 11 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2020 r., działających na terenie województwa pomorskiego:
– placówek wsparcia dziennego,
– centrów integracji społecznej,
– klubów integracji społecznej,
– dziennych domów i klubów seniora,
– środowiskowych domów samopomocy,
– warsztatów terapii zajęciowej.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.


WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich