Aktualności GKRPA

Szukanie pomocy nie jest słabością.

Jeśli doświadczasz bólu fizycznego lub psychicznego, stresu, niepewności, przerażenia, apatii, wycofania bądź załamania, braku równowagi i martwisz się o bliskich, znajomych, sąsiadów…..

                ZADZWOŃ     tel. 58 561 21 44 wew. 40

W siedzibie MGOPS w Gniewie w poniedziałki i czwartki od godziny 1530  do 1700   dyżury telefoniczne pełnią specjaliści do spraw profilaktyki.

Oferujemy wsparcie psychologiczne i interwencję kryzysową.


Informacja dla osób doznających przemocy w rodzinie i osób uzależnionych

Sytuacja pandemii powoduje ograniczenie kontaktów społecznych, przedłużający się lęk i stres, który sprzyja nadmiernemu spożyciu alkoholu. Konsekwencją obecnej sytuacji może być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny.
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz świadkowie mogą korzystać z bezpłatnego, całodobowego Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nr tel. 801 200 002. Działa również poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Dla osób uzależnionych od alkoholu poradnie leczenia uzależnień świadczą usługi on – line.


Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Gniew

Diagnoza