Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodatek do czynszu za wynajmowane lub podnajmowane mieszkanie to nowa forma wsparcia, która weszła w życie w styczniu 2021 roku. Taka forma wsparcia przyznawana jest na 6 miesięcy. Środki finansowe na dopłaty do czynszu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzane są poprzez dodanie art. 15zzzic–15zzzii do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Poz. 1842, z późn. zm.).

Dodatek do czynszu jest uzupełnieniem funkcjonujących wcześniej dodatków mieszkaniowych. Jest tak skonstruowany, aby dodatek do czynszu wraz z dodatkiem mieszkaniowym stanowił łącznie 75 proc. wysokości miesięcznego czynszu za wynajem lub podnajem mieszkania – ale nie więcej niż 1,5 tys. zł.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.,
3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy,
4) wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”.

Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Dotychczas w naszej gminie przyznaliśmy 2 dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłaty do czynszu.