Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Gniew na 2018 rok.

   Ogłoszenie konkursu ofert
  OFERTA realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego
  SPRAWOZDANIE końcowe częściowe z wykonania zadania
  Zaktualizowany harmonogram i kosztorys zdrowie publiczne
  Karta oceny formalnej
   Karta oceny merytorycznej

Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym informujemy, że osoby bezdomne mogą zgłaszać się o pomoc do:

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9:

– w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 15,30;

– w środy od godz. 7.30 – 17.00 i w piątki od godz. 7.30 do 14.00.

Jednocześnie informujemy, że pomocy udzielają także niżej wymienione placówki:
Więcej „Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym”

Protokół otwarcia ofert

W dniu 15.12.2017 roku o godzinie 9:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie reprezentowany przez komisję dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w Gminie Gniew w roku 2018.

Protokół otwarcia ofert

Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 15 listopada 2017 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2018”

Wyniki konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2018 rok.”

Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt Uchwały
Gminny Program

Zaproszenie do udziału w projekcie.

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie:

,,Azymut na zatrudnienie
– kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

Projekt kierujemy do osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienie do projektu, zamieszkujących
na terenie województwa pomorskiego. Rekrutacja obejmuje 96 osób, ze szczególnym uwzględnieniem:
• kobiet
• osób niepełnosprawnych
• osób w wieku 50 lat i powyżej
• osób o niskich kwalifikacjach

pobierz plakat – Azymut na zatrudnienie

 

Ogłoszenie

Nawiązując do Zarządzenia Nr 103/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gniew na 2018 rok, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na konsultacje dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zaproszenie