Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik  Miejsko – Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gniewie  zorganizował  w  dniu 10-12-2012 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013  rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag przez obecnych na spotkaniu i   dotyczących  cytowanego wyżej programu.

W konsultacjach uczestniczyli:
Pan  Sławomir  Kensicki  reprezentujący  Klub Sportowy  Sobieski Gniew z  siedzibą  przy ul. Kusocińskiego 10,
Pan Kazimierz Marut  reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, Osiedle Leśne 88,
Pani Agnieszka Piecuch reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” z siedzibą w Gniewie ul. Krasickiego 8 .

Z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie uczestniczyli:
Stanisław Lamkiewicz- Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska- starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Sławomir Kensicki  proponuje:
– imprezy rekreacyjno-sportowe przy udziale rodzin- rodziców czyli festyny promujące zdrowy styl życia,
– pozalekcyjne zajęcia sportowe z formą szkolenia dla dzieci starszych i młodszych.

Pan Kazimierz Marut  proponuje:
– organizowanie zajęć sportowo- profilaktycznych i konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Pani Agnieszka Piecuch  proponuje:
– organizowanie kółek zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem treści profilaktycznych.

Poinformowano zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych że proponowane przez nich formy zajęć w większości przewiduje konsultowany projekt gminnego programu, a brakujące propozycje zostaną umieszczone w projekcie uchwały,  co też zostało uczynione.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.

Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad realizacji proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie www.mgops.gniew.pl
Konsultacje odbędą się w dniu 10 grudnia 2012 roku ( poniedziałek) od godz.9.00 do 11-tej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 – klatka A lokal nr 9.

Konsultacje o którym mowa polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Rady Miejskiej w Gniewie Nr L II /432/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach
Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Oferty od organizacji pozarządowych

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 Gmina Gniew może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Gniew dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Wpłynęła oferta od organizacji pozarządowej t.j. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” z siedzibą w Gniewie ul. Krasickiego 8.
Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Gniew uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia” proponowana kwota dotacji 3.000 zł treść oferty

Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 30 października 2012 r. Można je składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, pok. Nr 7, lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: poczta@mgops.gniew.pl

Ogłoszenie

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  zorganizował w dniu 19-12-2011 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2012  rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag w sprawie cytowanego wyżej programu przez obecnych na spotkaniu.

W konsultacjach uczestniczył  Pan  Sławomir  Kensicki  reprezentujący  Klub Sportowy  Sobieski Gniew mający swoją  siedzibę  przy ul. Kusocińskiego 10.

Z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie uczestniczyli:
Stanisław Lamkiewicz- Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska- starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Sławomir Kensicki  proponuje zajęcia sportowe wykonywane przez Klub Sportowy  Sobieski Gniew poprzez realizację  tzw. „małych grantów”. W związku z tym wnosi o  dopisanie klubu do współrealizatorów zadań problemowych wyszczególnionych  w  § 8 cytowanego projektu programu.

Poinformowano Pana Kensickiego, że konsultowany projekt programu  przewiduje wspieranie różnych form kultury fizycznej oraz innych społecznie akceptowanych rodzajów działalności związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia.

Propozycja dopisania klubu do współrealizatorów zadań problemowych zostanie uwzględniona i wymieniony klub zostanie umieszczony w  projekcie  ww. programu.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego  projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2012 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w  programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.
Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad  realizacji  proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl  w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl

Konsultacje odbędą się w dniu  19 grudnia 2011 roku ( poniedziałek) od godz.10.00  do 11-tej w Sali Kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Gniewie przy ul. Pl. Grunwaldzki 16/17.

Konsultacje o którym mowa  polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i  Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok

Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  zorganizował w dniu 17-01-2011 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag w sprawie cytowanego wyżej programu przez obecnych na spotkaniu.

W konsultacjach uczestniczyła Pani Walentyna Czapska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie oraz  przedstawiciele 2 organizacji to jest:
Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego w Gniewie – pan Marut Kazimierz
Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Centrum Aktywnych Gniew – pan Łukasz Ogonowski.

Z ramienia M-GOPS Gniew uczestniczył Stanisław Lamkiewicz – Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska – starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Łukasz Ogonowski z GCEE przy CAG zaproponował organizację zajęć profilaktycznych oraz kółek zainteresowań twórczych, (np. klub przyrodnika) alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które to zawiera projekt uchwały w sprawie cytowanego wyżej programu.

Pan Kazimierz Marut proponuje zajęcia sportowe związane z propagowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w szczególności współpracując ze Szkołą Podstawową w Gniewie. Proponuje również włączyć psychologa do swojej oferty działalności czyniąc ją bardziej profilaktyczną.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie poparła propozycję spotkań z psychologiem.

Propozycja spotkań z psychologiem zostanie wpisana do projektu ww. programu. Natomiast pozostały zakres  działalności sportowo-profilaktycznej jest zawarty w projekcie tegoż programu.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew p.o. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego  projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w  programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.
Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad  realizacji  proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl  w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl

Konsultacje odbędą się w dniu  17 stycznia 2011 roku ( poniedziałek) od godz.10.00  do 12-tej  w Sali Kameralnej  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Gniewie przy ul. Pl. Grunwaldzki 16/17.

Konsultacje o którym mowa  polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do  30 dni od dnia  ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.
Konsultacje prowadzone będą w oparciu o z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i  Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz
p.o. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok

Kominikat

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nowy okres zasiłkowy rozpocznie się z dniem 1 listopada 2010 r.

– przyjmowanie wypełnionych wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011 od dnia 1 września.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o przychodach za 2009 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. nakaz płatniczy za 2009 r. (osoby posiadające gospodarstwo rolne)
3. zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów za 2009 r. (dotyczy osób, które nie otrzymują w pełnej wysokości zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym)
4. zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 2010/2011 (dotyczy dzieci od 16 roku życia).

Wnioski można pobierać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 1) od sierpnia w celu wcześniejszego wypełnienia go w domu.

Z-ca Kierownika M-GOPS
M. Wolnik

Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać od 23 sierpnia 2010r. (tj. poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14.00: w szkole, do której uczeń uczęszcza – dotyczy uczniów szkół położonych na terenie gminy Gniew w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, Referat Społeczny na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wysokość dochodów.
W przypadku:
1.uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o  dzieło
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2.pobierania emerytury lub renty – odcinek renty (emerytury) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3.pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Ośrodka wpisze we wniosku wysokość otrzymanych świadczeń pieniężnych,
4.otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego itp.),
5.otrzymywania dochodów z innych źródeł niż wymienione w pkt 1-4
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
6.posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na dany rok,
7.wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku,
8.wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druk do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 351,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie do 15 września do godziny 15.30 a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października do godziny 14.00 danego roku szkolnego.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 1,pod numerem telefonu (58) 535 22 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pobierz Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów