Karta Dużej Rodziny


Od 16 czerwca można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie w biurze nr 1 wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Już od 16 czerwca uprawnione rodziny będą mogły złożyć w wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane prawdopodobnie już w lipcu.
Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Może upoważnić do tego swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy (lub wskazaną przez niego osobę). Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny

Informacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 2/14 Kierownika M-GOPS w Gniewie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników M-GOPS w Gniewie:

w dniu 3 listopada 2014 roku tut. Ośrodek jest NIECZYNNY

w związku z przypadającym na ten dzień dniem wolnym od pracy za święto 01.11.2014r.

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego  projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2014 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w  programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.
Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad  realizacji  proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl  w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl

Konsultacje odbędą się w dniu  16 grudnia 2013 roku ( poniedziałek) od godz.12.00  do 13-tej  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 – klatka A lokal nr 9.

Konsultacje o którym mowa  polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do  30 dni od dnia  ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o  ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Rady Miejskiej w Gniewie Nr XXVIII/181/12 z dnia 28 listopada 2012 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji

Zapraszam do udziału w konsultacjach
Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na 2014 rok.

Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik  Miejsko – Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gniewie  zorganizował  w  dniu 10-12-2012 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013  rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag przez obecnych na spotkaniu i   dotyczących  cytowanego wyżej programu.

W konsultacjach uczestniczyli:
Pan  Sławomir  Kensicki  reprezentujący  Klub Sportowy  Sobieski Gniew z  siedzibą  przy ul. Kusocińskiego 10,
Pan Kazimierz Marut  reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, Osiedle Leśne 88,
Pani Agnieszka Piecuch reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” z siedzibą w Gniewie ul. Krasickiego 8 .

Z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie uczestniczyli:
Stanisław Lamkiewicz- Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska- starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Sławomir Kensicki  proponuje:
– imprezy rekreacyjno-sportowe przy udziale rodzin- rodziców czyli festyny promujące zdrowy styl życia,
– pozalekcyjne zajęcia sportowe z formą szkolenia dla dzieci starszych i młodszych.

Pan Kazimierz Marut  proponuje:
– organizowanie zajęć sportowo- profilaktycznych i konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Pani Agnieszka Piecuch  proponuje:
– organizowanie kółek zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem treści profilaktycznych.

Poinformowano zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych że proponowane przez nich formy zajęć w większości przewiduje konsultowany projekt gminnego programu, a brakujące propozycje zostaną umieszczone w projekcie uchwały,  co też zostało uczynione.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013 rok”.

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat w.w programu, który stanowi podstawowy dokument wskazujący kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.

Przedmiotem konsultacji będzie również wysłuchanie propozycji w sprawie realizacji ww. programu oraz ustalenia zasad realizacji proponowanych działań.

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl w zakładce jednostki organizacyjne- M-GOPS oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie www.mgops.gniew.pl
Konsultacje odbędą się w dniu 10 grudnia 2012 roku ( poniedziałek) od godz.9.00 do 11-tej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 – klatka A lokal nr 9.

Konsultacje o którym mowa polegać będą na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Konsultacje prowadzone będą w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Rady Miejskiej w Gniewie Nr L II /432/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach
Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Pobierz: Projekt Uchwały w sprawie współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.